I00064A (I00064A)
Onderhandelen en veranderen (het communicatieproces)*
< 2006/2007 > 13-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatiekunde - Bachelor (2003) Proces van verandering en bestendiging (3 ec) (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 20 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 8 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 56 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.35 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Tom Heskes
das
65u.

docent
afdeling
tijdbesteding

drs. Vera Kamphuis
owb
20u.

speciale web-site

 

In deze cursus maken studenten kennis met de theorie en praktijk van het communicatie- en onderhandelingsproces. In de eerste helft van de cursus wordt deze materie vooral belicht vanuit alfa- en gamma perspectief, met veel aandacht voor taal- en mensgerelateerde aspecten van communicatie, onderhandelen en besluitvorming. In de tweede helft van deze cursus worden de formeel-wiskundige achtergronden van deze processen nader belicht. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan beslissingstheorie en speltheorie.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is een student in staat om

  • een communicatieve situatie te analyseren met behulp van het model voor Strategisch Communiceren dat in de cursus behandeld wordt, en kan hij deze analyse vertalen naar concreet communicatief handelen;
  • in een concrete situatie te redeneren over het onderhandelings- en veranderingsdomein;
  • verschillende onderhandelingsstrategieen te duiden, en de toepasbaarheid in een gegeven onderhandelingssituatie te beargumenten;
  • in afgebakende situaties onderhandelingen te voeren tussen verschillende stakeholders van een te ontwikkelen en in te voeren systeem.
  • de theorie en praktijk van onderhandelen en besluitvorming te relateren aan en formeel te onderbouwen met wiskundige modellen op het gebied van beslissingstheorie en speltheorie.

Onderwerpen

Onderwerpen die in het eerste deel van de cursus aan bod komen zijn o.a.: strategisch communiceren, de machtsbalans, mimima en maxima, het verschil tussen standpunten en belangen, het ontwikkelen van flexibiliteit. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan: beslissingstheorie, speltheorie en de formele analyse van onderhandelingssituaties.

Toelichting

De invoering van een ICT-product in een organisatie brengt veranderingen te weeg. Veranderingen in een organisatie, de technologie, de informatievoorziening, maar ook veranderingen voor de mensen die met het product moeten werken. Veranderingsprocessen in mens, organisatie en technologie hebben hun eigen dynamiek, die vaak verschillend is, en kunnen met weerstand gepaard gaan. Met deze factoren dient met name bij de invoering van een product rekening gehouden te worden.
In het informatiekunde vakgebied speelt onderhandelen met de verschillende belanghebbenden van een nieuw informatiesysteem dan ook een belangrijke rol. Hierbij gaat het dan in eerste instantie niet zozeer om het behartigen van een belang van de informatiekundige zelf, maar veeleer om het adequaat kunnen inschatten en behartigen van de belangen van verschillende stakeholders, en deze optimaal op elkaar af te stemmen middels een vertaling naar een adequaat ontwerp. De informatiekundige zal met veel verschillende partijen in contact komen en hierbij een belangrijke brugfunctie moeten vervullen door met nieuwe openingen te komen. Voor het vervullen van deze rol dient hij over goede onderhandelings-vaardigheden te beschikken. Daarnaast moet hij in staat zijn een goede inschatting te maken van de factoren die bij de verschillende stakeholders meespelen.

Werkvormen

Hoorcollege en werkcollege; praktische opdrachten.

Vereiste voorkennis

Formeel denken

Tentaminering

  • Praktijk: elke student dient tenminste eenmaal te participeren in de rollenspelen waarin concrete onderhandelingssituaties worden nagespeeld. Daarnaast is er een schriftelijke casus als inleveropdracht.
  • Theorie: schriftelijk deeltentamen na afloop van elk onderdeel.
De uitslag wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de twee schriftelijke onderdelen. Participatie in de praktijkopdrachten draagt in de vorm van een bonus- of afrondingsregeling bij aan het eindcijfer.

Literatuur

  • Reader/Syllabus: Onderhandelen en Veranderen.
  • (onder voorbehoud) Howard Raifa: Negotiation Analysis (Belknap Press, Cambridge, Mass. 2002). (informatie over aanschaf volgt)


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 15 begonnen, 14 echt meegedaan, 6 geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: