I00094 (I00094)
Software Engineering*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Bachelor (2003) Software: Programmeren en algoritmiek (9 ec) (9 ec)
Informatiekunde - Bachelor (2003) Proces van verandering en bestendiging (9 ec)
omvang
9 ec (252 uur) : 28 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 28 uur gesprekken met de docent, 140 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 56 uur zelfstudie
investering
9 ec * 14 u/ec + #std * (1 + 9ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Marko van Eekelen
dis
210u.

speciale web-site
/~marko/onderwijs/se

 

Het doel van Software Engineering is het verwerven van inzicht in het proces van systeemontwikkeling. Het vak bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. In het praktijkdeel vervul je een rol in een software-huis dat geheel door studenten wordt gerund. Je wordt daarbij begeleid door managers die het vak Systeemontwikkeling 3 volgen. Het software-house beoogt een realistische simulatie van een groot software-huis te zijn.

Leerdoelen

Samenwerken in grotere softwareprojecten, software procesmodellen (her)kennen en gebruiken, theoretisch en praktisch inzicht in softwareproces, in open probleemstelling oplossingen herkennen en realiseren.

Onderwerpen

aaaSoftware procesmodellen, requirements analyse, design, coderen, testen (verificatie en validatie), documentatie, implementatie

Toelichting

De eerste bijeenkomst van het vak vindt plaats op dinsdag 6 februari 2007 om 10:45 uur in zaal HG00.068. De reservering die op het rooster staat voor kwart voor negen tot half elf wordt deze week niet gebruikt. Je moet bij de eerste bijeenkomst van het vak aanwezig zijn. Dan worden de teams ingedeeld. Als je echt niet aanwezig kunt zijn, laat het dan weten via een email aan de docent Marko van Eekelen. Dan zul je toch ingedeeld worden zij het dat je dan geen inspraak hebt in de indeling. We hopen hiermee de opstartfase te verkorten, zodat alle projecten succesvol van start kunnen gaan. Als je nog niet zeker weet of je een vak gaat volgen, vanwege vrijstellingen of iets dergelijks, probeer dit dan voor die bijeenkomst uit te zoeken, dat scheelt een hoop problemen.

Werkvormen

Het vak staat uit een groot prakticum en een theoriedeel. In het practicum wordt in groepsverband een echt softwareproject uitgevoerd. Door middel van presentaties zullen alle deelnemers op de hoogte gehouden worden van de voortgang binnen de verschillende projecten en zo ook van de ervaringen binnen de andere projecten leren. Het theoriedeel bestaat uit een aantal colleges, en er zullen werkstukken worden gemaakt waarover presentaties moeten worden gegevens.

Vereiste voorkennis

De eerste twee jaar van de basisopleiding, in het bijzonder de kennis en vaardigheden uit de programmeer- en informatiesysteemvakken.

Tentaminering

Door middel van een tentamen en de resultaten in het practicum. Als beiden voldoende beoordeeld zijn, dan is het eindresultaat het gemiddelde van de twee; zo niet dan geldt als eindresultaat de laagste beoordeling van de twee.

Literatuur

Roger S. Pressman, Software Engineering, A Practitioner's Approach - European Adaptation, SIXTH Edition, McGraw-Hill, ISBN 0-07-301933-X


Evaluatie: studentenquêtes /~marko/onderwijs/se; docentevaluatie
Rendement: 35 begonnen, 18 echt meegedaan, 13 geslaagd met 1e kans, 16 geslaagd totaal
Q: