I00152 (I00152)
Onderzoeksmethoden (vervolg)*
< 2006/2007 > 25-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatiekunde - Master (2004) methodologie en verdieping (3 ec)
Informatiekunde na het HBO (2003) Masterprogramma "Informatiearchitectuur" (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 10 uur plenair college, 6 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 1 uur gesprekken met de docent, 24 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 43 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Tom Heskes
das
75u.

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Stijn Hoppenbrouwers
sws
75u.

speciale web-site
/~tomh/onderwijs/om2/

 

Hoe kom je tot betrouwbare uitspraken over dingen die niet gevangen zijn in een wiskundige formule, een reageerbuis of een computergeheugen? Over mensen en organisaties, bijvoorbeeld? Een onderzoeker in de informatiekunde moet een brug slaan tussen de typische gamma-aspecten (maatschappelijke context, traditionele methoden) en en bèta-aspecten (exactheid, technologie) van het vakgebied.

In deze cursus bekijken en oefenen we een aantal in de informatiekunde relevante onderzoeksmethoden/technieken. Het is een "hands-on" cursus: je doet praktische ervaring op met (het toepassen van) een methodiek naar keuze en deelt mee in de ervaringen van anderen, ook m.b.t. andere methoden.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze cursus kunnen de studenten

  • enkele (relevante) methoden en technieken voor onderzoek beschrijven en hun onderlinge relatie aanduiden;
  • minstens een van deze methoden zelfstandig en vakkundig toepassen: plan opstellen, data vergaren, data verwerken, conclusies trekken, presenteren
  • voor alle behandelde methoden inschatten of de methode geschikt is voor het beantwoorden van een bepaalde onderzoeksvraag, en een bijbehorend operationeel onderzoeksplan opstellen.
  • vanuit de resultaten van toepassing van alle behandelde methoden een brug slaan naar het modelmatig weergeven van deze resultaten, aan de hand van een conceptueel model van het onderzoeksdomein.

Onderwerpen

Kwalitatief onderzoek, interviews, questionnaires, workshops, conceptuele tekstanalyse, conceptmodellen.

Werkvormen

Na een aantal inleidende colleges gaan de studenten in kleine groepen aan de slag met het toepassen van een gekozen methode (beperkte keus: interviews-questionnaires-tekstanalyse-workshops) op een zelf op te stellen onderzoeksvraag (informatiekundig). Hierbij kunnen indien nodig de studenten onderling als subject/informant dienen, maar ook nunnen buitenstaanders worden benaderd. De groepen houden onderling voortdurend contact en bediscussieren practische problemen die ze ondervinden en oplossen ("best practice"). Men rapporteert over het gedane werk, presenteert, en rondt samen met de collega studenten een gezamenlijk "best practice rapport" af.

Vereiste voorkennis

Om succesvol aan deze cursus te kunnen deelnemen, moet je je hebben gekwalificeerd op het gebied van basismethodologie, bijvoorbeeld door het succesvol volgen van de bachelorcursus Onderzoeksmethoden. In het bijzonder kun je:

  • criteria aangeven voor het ontwerpen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
  • deze criteria toetsen in concrete situaties;
  • onderzoeksvragen formuleren en operationaliseren; de begrippen conceptueel model, empirisch model, domein, variabele, meetniveau en relatie hanteren;
  • professionele zoeksystemen gebruiken voor het vinden van vakliteratuur.

Tentaminering

De beoordeling van deze cursus is gebaseerd op het onderzoeksrapport, de presentatie daarvan, en de best practice rapportage. Daarnaast is er een klein schriftelijk tentamen dat kennis toetst van de methoden die niet door de individuele student in de praktijk is toegepast.

Combinatiemogelijkheden

Deze cursus bouwt voort op de basiscursus Onderzoeksmethoden in de bachelor. Onderzoeksvragen en -methoden spelen een rol in tal van andere onderwijscomponenten, in het bijzonder de masterscriptie.

Literatuur

Syllabus


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 24 begonnen, 24 echt meegedaan, 22 geslaagd met 1e kans, 24 geslaagd totaal
Q: