Orientatie College Toepassingsgebieden

Coordinator: Janos Sarbo.
Onderdelen:

Organisatorische informatie: Overige informatie: Actuele informatie:
Evaluatie vak

Vakomschrijving

Wat is OCT?

In dit college maak je kennis met de praktijk van de Informatiekunde. Diverse toepassingsgebieden passeren de revue, zoals Medische Informatiekunde, Taal- en Spraaktechnologie, Cognitiewetenschap, Informatiemanagement en Juridisch Kennisbeheer. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden krijg je een beeld van het ruime en gevarieerde vakgebied waar jij als toekomstig Informatiekundige je werk zult kunnen vinden. Het college wordt mede verzorgd door gastdocenten uit het bedrijfsleven, indien mogelijk zullen ook excursies of studiebezoeken worden gepland. De inhoud van het college kan aan de actualiteit worden aangepast.

Wat leer je in OCT?

Studenten kunnen na afloop een, vanuit hun eigen interesses, beargumenteerde keuze maken voor het kiezen van een invulling van de toepassingsvakken in het tweede en derde jaar van de bachelorfase.
Studenten kunnen na afloop reflecteren over typische informatiekundige aspecten van diverse toepassingsgebieden; zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief.

Inleveren opdrachten en beoordeling

Opdrachten kunnen worden ingeleverd bij de docent van het onderdeel, of bij de coordinator. De deadlines voor het inleveren van de opdrachten wordt via Blackboard bekend gemaakt.

De onderdelen worden afzonderlijk beoordeld. Er is ten hoogste 1 beoordeling minder dan 6.0, en geen enkele beoordeling is minder dan 5.0. Herkansing onderdelen: werkstukken kunnen worden ingeleverd bij de coordinator, voor de datum van herkansing van het vak.


Evaluatie

2010 (txt), 2009 (txt), 2008 (txt), 2007 (txt), 2006 (txt), 2005 (txt), 2004 (txt), 2003 (txt)

Onderdelen


OCT-MIK

Docenten

  •  Leon van Erning  (email: L . v a n E r n i n g  @ r a d . u m c n . n l)

Doel

Doel MIK (doc)

Cognitie en taal

Docenten

  • Hans van Halteren (email: h v h @ l e t . r u . n l)
  • Lou Boves (email: b o v e s @ o r i g i n 2 . l e t . r u . n l)
  • Louis Vuurpijl (email: v u u r p i j l @ n i c i . r u . n l)
  • Wim Wiegerinck (email: w. w i e g e r i n c k @ s c i e n c e . r u . n l)
  • Martijn Leisink (email: m. l e i s i n k @ s c i e n c e. r u. n l)

Doel

Tekst in te vullen door docent.

Bedrijfskunde

Docenten

  • Remko van der Pols  (email: r . v a n d e r p o l s @ p i n k r o c c a d e . c o m)

Doel

In dit college wordt ingegaan op de praktijk bij grootschalige administratieve organisaties, zoals de Nederlandse banken, verzekeringsbedrijven, energiebedrijven, uitvoeringsorganisaties zoals belastingdienst, IB-groep, KLM, etc. Ook de grote ICT-bedrijven als Atos-Origin, Ordina, PinkRoccade, Logica-CMG.

Veel van deze activiteiten zijn 'beheergericht': het krijgt te maken grootschalig onderhoud en vernieuwing van groiotschalige informatiesystemen.Het overgrootte deel van de informatiekundigen zullen in deze sector gaan werken, want het uitvoeren van deze activiteiten levert het merendeel van de werkgelegenheid in de ICT. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de maatschappij draait. Deze automatisering wordt gebruikt, met deze informatiesystemen voeren genoemde organisaties hun bedrijfsprocessen uit. De uitgangspositie is niet altijd eenvoudig: daarom is het werken in deze omgevingen niet zo eenvoudig.

In het college wordt inzicht gegeven in het werk wat daar plaatsvindt. Er wordt ingegaan op verschillende vormen van 'beheer', te weten technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer. Vervolgens wordt het werkveld 'functioneel beheer' nader uitgewerkt. Functioneel beheer is het zorg dragen, dat de informatievoorziening past bij de gebruikersorganisatie. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe moet de informatievoorziening eruit zien, hoe goed past deze bij de organisatie, hoe wordt ervoor gezorgd dat gebruikers een optimale informatievoorziening hebben, wat mag dat kosten, hoe gaan we om met knelpunten in het nu, hoe moet het er op lange termijn uitzien. Informatiemanagement, productmanagement, systeemeigenaarschap, kerngebruikers zijn namen voor activiteiten op dit terrein. Informatiekundigen zullen vooral hier werkzaam zijn.

In het college wordt ingegaan op de verschillende activiteiten/processen, die uitgevoerd moeten worden. Dit wordt gedaan aan de hand van de toekomstige Public Domain standaard 'BISL' (voorheen FBM). Aan de hand van voorbeelden en cases wordt duidelijk gemaakt dat deze activiteiten niet alleen uitermate belangrijk zijn voor de alignment tussen bedrijfsproces en IT, maar dat de keuzes die gemaakt moeten worden ook niet altijd eenvoudig zijn.

Het college kent een (moeilijke) case, die in groepsvorm moet worden gemaakt.


Juridische aspecten

Docenten

  • Bart Jacobs (email: b a r t @ c s . r u . n l)
  • Carolus Grutters (email: C . G r u t t e r s @ j u r . r u . n l)

Doel

Tekst in te vullen door docent.