RD2-IK

Research en Development Informatiekunde 2

Docenten: 
  Janos Sarbo (janos AT cs DOT ru DOT nl)
  Felix Cillessen (F DOT cillessen AT sb DOT umcn DOT nl) Studentassistent:
  Maarten Bovy (maartenbovy AT student DOT ru DOT nl)

Literatuur:  zie op BB

Organisatorische informatie: Overige informatie: Actuele informatie:

Vakomschrijving

Wat is RD2?

Het Research en Development 2 is onderdeel van het tweedejaarsprogramma van de opleiding Informatiekunde. Het doel van dit vak is om in een team van studenten een serieuze ontwikkelopdracht uit te voeren. Hier is een kwartaal de tijd voor. Om dit tot een goed einde te brengen wordt geacht de kennis die is opgedaan in de vakken uit de eerste 2 jaar op de juiste manier in te zetten. Er zal zelf moeten worden herkend of toepassing van een of meer van de verschillende technieken (geleerd in de diverse vakken), zinvol en effectief is.

Wat leer je in RD2?

De officiele doelstellingen van RD2 zijn:

De aanpak

De ontwikkelopdracht is van een dusdanig kaliber dat goed moet worden nagedacht over de manier van werken. Daarom zal in RD2 aandacht worden besteed aan (1) het software ontwikkelproces en (2) gestructureerd projectmatig werken. Dit is een belangrijk verschilpunt met het vak RD1. Een ander verschil is dat een groter beroep gedaan wordt op communicatieve vaardigheden. Naast het schrijven van een verslag, wordt nu ook een mondelinge presentatie verwacht. Tenslotte, aandacht wordt besteed, meer dan in RD1, aan de formele aspecten van de kwaliteit van het ontwerp en de professionele presentatie van het onderzoeksresultaten.
  

Evaluatie

2011 (txt), 2010 (txt), 2009 (txt), 2008 (txt), 2007 (txt), 2006 (txt), 2005 (txt), 2004 (txt)

(Terug naar boven)

Voorlopige rooster

Weekoverzicht

Datum
Event
Informatie

Introductie

Ma 04/02 Introductie
Indeling in teams
Toelichting project door drs. Felix Cillessen
Opdracht-SQL. Deadline: 13/02
Locatie HG02.028
Aanvang 11:00 precies
Uitreiken literatuur en test dbase

Do 07/02 College Electronische Patiëntendossier
door prof. dr. Pieter de Vries Robbé
Locatie HG02.702
Aanwezigheid verplicht
Do 14/02 Vragenuur door drs. Felix Cillessen
(inleveren vragen, voorstel aanpak vóór 13/02)
Uitreiken project dbase

Ma 18/02 Bespreking opdracht-SQL door drs. Felix Cillessen

Ma 25/02 Bespreking team-docent
10:45 Team1; 11:10 Team2, 11:30: Team3
Locatie HG02.513

Do 07/03 Tussentijdse presentatie
voorstel eindrapportage
(queries, voorlopige resultaten)
ppt presentatie door de teams


Ma 11/03 Interactieve College Medische Informatiekunde in de praktijk
door prof. dr. Pieter de Vries Robbé
Inleveren vragen vóór 09/03
Aanwezigheid verplicht


Ma 18/03 Bespreking team-docent
10:45 Team1; 11:10 Team2, 11:30: Team3


Ma 25/03 Eindpresentatie
Inleveren eindverslag vóór 28/03
Locatie: HG02.028
Aanvang 10:45 precies
Aanwezigheid verplicht

(Terug naar boven)

Project teams

teams

(Terug naar boven)

Het projectlogboek

Om een project ordentelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk projectvoortgang, afspraken, gemaakte keuzen, etc., goed vast te leggen. Het doel van het projectlogboek is het vastleggen van dit soort gegevens, zodat met behulp van het projectlogboek steeds eenduidig de verloop van het project kan worden vastgesteld.

In het projectlogboek vind je dus:

Tijdens de bespreking wordt de voortgang van het project besproken. Gekeken wordt of de planning van de afgelopen week gehaald is, hoe de planning van de komende week eruit ziet, en hoe dit past in de algehele projectplanning. Verder wordt deze reflectie op het proces tot dusverre besproken.


Inleverformaten


De documentatie dient in LaTeX geschreven te worden.

(Terug naar boven)

Beoordeling

Uiteraard dient ieder team een compleet eindrapport in te leveren.

Op het eind van het project moet je een persoonlijk verslag inleveren. In dit verslag moeten de volgende dingen staan:

Uiteraard mag je nog observaties naar eigen inzicht toevoegen.

(Terug naar boven)

Wat willen wij dus van je hebben?

Gedurende de loop van het project we willen de volgende stukken ontvangen:

Per individu

Per team

 

(Terug naar boven)

Eindcijfer

Het eindcijfer wordt bepaald door: waarbij elke van de cijfers minimaal 5.0 moeten zijn.

(Terug naar boven)

Overige informatie over het integratie project


Projectteam

Het integratie aspect van dit vak zal grotendeels uit de groep komen, wegens de benodigde taakverdeling zal een persoon veelal optreden als expert in een bepaalde vaardigheid, aangeleerd in een van de propedeuse vakken. Maar hij of zij zal in contact met de andere experts en als lid van het projectteam, dat de belangrijke beslissingen neemt, toch voldoende integratie aspecten tegenkomen.

Organisatie van het projectteam

Het projectteam moet zich organiseren tot een hechte eenheid, waarin iedereen zijn plaats en taak weet. Naast een individuele verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken heeft ieder teamlid ook een collectieve verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken door de andere teamleden.

Werkwijze

 

(Terug naar boven)

Vergaderen

Vaardigheden voor vergaderen zijn ondermeer: spreken, zelfvertrouwen hebben, non-verbale taal herkennen en gebruiken, beargumenteren, discussiëren, luisteren, analyseren, tactvol reageren, de anderen respecteren, open en objectief zijn, flexibel zijn.

Ga bij jezelf na hoe je op deze vaardigheden scoort (-, neutraal, +). Probeer in vergaderingen de gebrekkige vaardigheden bij te spijkeren en overvloed in vaardigheden in toom te houden. Van de voorzitter wordt verwacht dat deze: de tijd in de gaten houdt, het onderwerp bewaakt, de discussie samenvat en besluiten formuleert.

Letterlijk notuleren zal niet of nauwelijks nodig zijn. Het verslag heeft dan de vorm van een aantal besluiten, afspraken en takenlijst: wat is besloten, wie zal het doen en met welk resultaat, wanneer zal het resultaat er zijn.

Het belang hiervan is: een basis voor rapportage, legt de afspraken vast, maakt het mogelijk uitvoering van taken te controleren.

Verantwoordelijkheden voor de vergadering: lees de notulen van de vorige vergadering(en) goed door, controleer of alle toegewezen opdrachten uitgevoerd zijn; controleer welke problemen besproken moeten worden, en breng die van te voren in (email naar voorzitter); zorg dat benodigde informatie bij alle deelnemers bekend is; wees op tijd.

Verantwoordelijkheden tijdens de vergadering: breng punten duidelijk naar voren, weid niet uit; kom eerlijk en duidelijk met je mening voor de dag, zit niet te broeden; vraag om opheldering bij onduidelijkheden; luister met echte aandacht naar anderen, probeer creatief mee te denken; vermijd vormen van communicatie die de groep verdelen (cynisme, sarcasme, zijdelingse opmerkingen, steken onder water); maak aantekening van wat je belooft te doen.

Verantwoordelijkheden na de vergadering: klap niet uit de school; doe hetgeen je is toegewezen; breng anderen op de hoogte van besluiten en informatie die voor hen relevant is; schuif verantwoordelijkheden niet af; hou met andere deelnemers geen "vergadering na de vergadering"; zeg wat je over de groep denkt tegen de gehele groep. 


(Terug naar boven)

Actuele informatie


Contacten

Voor de algemene gang van zaken rond het uitvoeringsproces kan de docent aangesproken worden.

(Terug naar boven)